MaK 1001116 - rail4chem Nr. 116 - 30.07.2003 - © Jens Merte