RAW Meiningen 03156 - VEB Fettchemie Karl?Marx?Stadt, BT Mohsdorf - 19.04.1988 - © Manfred Uy