O&K 13051 - Denkmal, Bevern
(ehem. Borkumer Kleinbahn) - 12.05.2002 - © Roland Ahrendt

O&K 13051 - Denkmal, Bevern
(ehem. Borkumer Kleinbahn) - 01.05.2004 - © Jörg Krohn

O&K 13051 - Denkmal, Bevern - 25.09.2005 - © Jens Merte

O&K 13051 - Denkmal, Bevern - 25.09.2005 - © Jens Merte