O&K 25622 - Dortmunder Eisenhandel Hansa GmbH, Dortmund-Aplerbeck - 19.11.2001 - © Frank Glaubitz