O&K 26261 - Strom- und Hafenbau, Hamburg - 30.03.2005 - © Christof Ziebarth