O&K 26789 - Strom- und Hafenbau, Hamburg - 30.03.2005 - © Christof Ziebarth

O&K 26789 - Strom- und Hafenbau, Hamburg - 01.04.2006 - © Jens Merte

O&K 26789 - Strom- und Hafenbau, Hamburg - 01.04.2006 - © Jens Merte