Zagro 3065 - Rosshafen, Hamburg-Rosshafen - 22.12.2005 - © Jens Merte

Zagro 3065 - Rosshafen, Hamburg-Rosshafen - 22.12.2005 - © Jens Merte